الْحَمْدُ للّهِ

Така Кааба може да бъде видяна само от един истински мюсюлманин. А сега можете и вие…

Кааба (арабски: الكعبة, ка’ба) всъщност е древен храм, около който е построена джамията Масджид ал-Харам (Голямата джамия) в град Мека, Саудитска Арабия.

YnSnGTa5To4

 Мистичното в нея е крайъгълният й камък. Наричат го „Черният камък”.

O5E_IP9DOxU

Според науката  Черният камък  има космически произход и вероятно е част от паднал в древността метеорит. За съжаление едва ли някога ще научим нещо повече за този енигматичен предмет-той по никакъв начин не може да бъде подложен на изследвания.

Този камък се счита за най-важният обект в цяла Мека. Някои мюсюлмани посещават гроба на пророка Мохамед, който е разположен в „Масджид ал-Набауи“ (Джамията на Пророка) в Медина. Всяка година по време на Хадж-а в мека идват около три милиона мюсюлмани от цял свят, за да се молят и поклонят в Голямата джамия.

_XkbaTGqos4

Кааба е покрита с платно от черен цвят (Кисуе), върху което със златни и сребърни конци са съшити айети от Свещения Коран и свидетелството на единобожието “Ля Иляхе Илля Аллах Мухаммедун Расулюллах”. 

3tFhZKl36i4

x1y-fiTYhdY

rjcWTPhkCWk

Кааба, това е центърът на Мекка, духовна и историческа светиня, която играе огромна роля в живота на всеки мюсюлманин.
Думата “Кааба” в превод на български език означава “куб”,въпреки че Кааба не е геометричен куб.
Вътре постройката Кааба е празна. Там има само три колони, които подкрепят покрива и стотици златни и сребърни лампи, висящи на тавана.

S5z8yDvXen4

RRT6u9vvaGc

sQsyVSfZUDI

Всеки мюсюлманин е длъжен поне веднъж в живота си, разбира се, ако физическата и финансова му възможност позволяват това, да посети свещената джамия Масджид ал-Харам в Мека . Този ритуал е известен като ежегодния Хадж и всяка година приветства милиони мюсюлмани, събрали се в двора на наричаната още Голяма джамия.

3O_ubc8nz9U

Вижте още...

Как да подобрим здравето си по време на Рамадан? Съвети от доктор Муджибура.

admin

Колет от Турция за Рамазан !

admin

Ифтар vs Фантастико

admin